Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť apiro, s.r.o., so sídlom Kazanská 1b, 821 06 Bratislava, IČO 45479194, zapísaná na Okresnom súde v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 88554/B (ďalej len "Prevádzkovateľľ“ alebo „Správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), osobné údaje bližšie špecifikované v zmluve o spolupráci.

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vedenie účtovníctva a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a prevádzkovateľom dôjde k uzavretiu zmluvy o spolupráci. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Osobné údaje sa u poskytovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať (v prípade, že nie sme osobitným predpisom viazaní vaše údaje naďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

3. Na vami zadanú e-mailovú adresu vám môžu byť zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, pokiaľ ho neodmietnete. Tieto oznámenia môžete kedykoľvek odhlásiť/zrušiť zaslaním emailu na adresu apiro@apiro.sk.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou apiro, s.r.o. teda správcom osobných údajov.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ a sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, že na vaše otázky/pripomienky nebudeme do 3 týždňov od ich doručenia reagovať, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese apiro@apiro.sk.

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.apiro.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Detailnejšie informácie vám poskytne váš prehliadač.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

Súbory cookies sú tu použité na účely:

- merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;

- základné funkcie webových stránok.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

- Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

- Poskytovateľ služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

V prípade, že nesúhlasíte so zberom cookies na našom webe, môžete zabrániť ich zbieraniu priamo vo vašom internetovom prehliadači. V takomto prípade však bude funkcionalita webovej stránky výrazne obmedzená.

7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

- vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,

- požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,

- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu (Vaše právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov môže byť obmedzené, ak vieme preukázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami (napríklad reklamácia, Zákon o účtovníctve a iné).

- na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

- požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

- na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

- podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

logo

Komplexné služby v oblasti mzdového účtovníctva.